Jsem nadšenec do vývoje webových stránek, který poskytuje kompletní webové služby. Mým cílem je tvorba webových stránek s precizní SEO optimalizací, které jsou nejen vizuálně atraktivní, ale také funkční a přizpůsobené vašim potřebám, aby vaše podnikání prosperovalo.

Jsem nadšenec do vývoje webových stránek, který poskytuje kompletní webové služby. Mým cílem je tvorba webových stránek s precizní SEO optimalizací, které jsou nejen vizuálně atraktivní, ale také funkční a přizpůsobené vašim potřebám, aby vaše podnikání prosperovalo.

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost EVAN – Efektívny web s.r.o. (dále jen „EW“) zpracovává osobní údaje fyzických osob v rámci své činnosti, včetně provozu svých webových stránek, pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) je EW povinna poskytovat informace týkající se zpracování těchto údajů.

Identifikační a kontaktní údaje EW

Účel zpracování osobních údajů

Společnost EW zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • pro účely zpětného kontaktování jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefon a e-mail.
 • marketing
 • zajištění provozu webové stránky a její optimalizace

Doba uchovávání osobních údajů

Obecně platí, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a uchovávány po dobu trvání účelu.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje zpracovávané společností EW nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Zpracování osobních údajů společností EW nezahrnuje automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Osobní údaje zpracovávané společností EW nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Práva dotyčné osoby a jejich uplatňování

Dotčená osoba má právo na:

 • odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel
 • podat stížnost u dozorového úřadu
 • požádat EW, aby
  • získat potvrzení o tom, zda společnost EW zpracovává její osobní údaje, či nikoliv
  • získat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby
  • opravu nepřesných osobních údajů týkajících se dotyčné osoby
  • výmaz osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, pokud je splněn jeden z důvodů uvedených v článku 17 nařízení
  • omezení zpracování osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, pokud je splněn jeden z důvodů uvedených v článku 18 nařízení
 • získat osobní údaje, které se ho týkají, poskytnuté EW ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému správci, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 20 Nařízení
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za předpokladu, že jsou splněny požadavky článku 21 nařízení

Podrobnější informace o právech dotčené osoby podle nařízení lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytování osobních údajů

EW poskytuje osobní údaje zpracovávané v rámci jednotlivých agend pouze oprávněným subjektům, přičemž respektuje stávající právní základ pro poskytování osobních údajů podle Nařízení.

Dozorový orgán

Dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů v České republice je podle zákona o ochraně osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tlf: +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz

Informace o postupu při podání žádosti o ochranu osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.